Disclaimer

1. Voorwaarden 

Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden. Kunt u niet instemmen met de voorwaarden, gebruik deze website dan niet. Deze website is bestemd voor persoonlijk gebruik.

2. Aansprakelijkheid

www.lapje.nl Deze website (www.lapje.nl) stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. www.lapje.nl geeft echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. Deze website is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. www.lapje.nl is niet aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan www.lapje.nl ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze website. Deze website is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

3. Eigen risico

Door het bezoeken van deze website accepteert u dat gebruik van deze website voor eigen risico is. Geen van de partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en indirecte schade, gevolgschade en andere schade welke kunnen ontstaan door een al dan niet mogelijke toegang, gebruik, browsen en het downloaden van materiaal van deze website, veroorzaakt door virussen, bugs, menselijke of technische fouten, gebreken aan hardware, software of netwerk, of andere gebreken of vertragingen in netwerkverbindingen of gegevensoverdracht. Het downloaden, ook indien uitdrukkelijk toegestaan en mogelijk gemaakt op de website, is voor eigen risico.

4. Onrechtmatige teksten

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om teksten op deze site te plaatsen van pornografische, obscene, profane, lasterlijke, bedreigende, onrechtmatige aard of andere teksten die in strijd zijn met enige wet- en regelgeving, of die kunnen aanzetten tot onrechtmatig gedrag welke tot strafrechtelijke of civiele aansprakelijkheid kan leiden. Ondanks dat www.lapje.nl betrokken is in het ontwikkelen, produceren en beschikbaar stellen van de website en de door derden op de site geplaatste teksten of andere materialen kan inzien en monitoren, accepteert www.lapje.nl geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor claims met betrekking tot de inhoud van de teksten of materialen van derden. Deze website behoudt zich het recht voor de door derden op de site geplaatste teksten te allen tijde te verwijderen. 

5. Gebruik informatie door www.lapje.nl

Door deze website te bezoeken accepteert u dat de informatie die door u op de website is geplaatst, niet behandeld zal worden als vertrouwelijk of eigendom. U accepteert tevens dat idee├źn, concepten, ontwerpen en andere informatie die u op de website plaatst te allen tijde door www.lapje.nl mag worden gebruikt, zonder dat u hieraan enige rechten kunt ontlenen.

6. Privacy

Indien u gegevens invoert, staat u ervoor in dat de gegevens juist zijn ingevuld. www.lapje.nl neemt grote zorgvuldigheid in acht ten aanzien van de omgang met gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, een en ander met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. 

7. Hyperlinks

Deze website bevat links naar internet sites die door derden worden aangeboden en beheerst, en waarover www.lapje.nl geen controle uitoefent. De links impliceren niet, direct of indirect, dat www.lapje.nl de inhoud van de door derden beheerste sites heeft overzien of goedgekeurd. Deze website is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van websites waartoe bezichtiging via links op websites van of naar www.lapje.nl. Het gebruiken van links vindt plaats op eigen risico.

8. Wijzigingen

www.lapje.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen wanneer zij dit noodzakelijk acht, zonder daarvoor enige voorafgaande waarschuwing te plaatsen. Door deze site te bezoeken, accepteert u dat u gebonden bent aan de herziene voorwaarden. www.lapje.nl raadt u derhalve aan regelmatig de voorwaarden te lezen.